Rozwód, czy konieczna jest pomoc prawnika?

Niestety w życiu musimy podejmować niekiedy trudne decyzje. Do jednej z takich decyzji z pewnością zaliczymy decyzję o rozwodzie. Rozwód cywilny można orzec, jeżeli nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sprawa o rozwód rozstrzygana będzie przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Początek sprawie rozwodowej daje złożenie do sądu  pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy podobnie do innych pism procesowych musi odpowiadać określonym  wymogom formalnym. A więc powinien być opatrzony datą oraz miejscem, oznaczeniem sądu, stron  pozwu – tak powoda jak i pozwanego. Należy również wskazać nr PESEL wnoszącego pismo ewentualnie przeciwnika. Dalej określamy żądania pozwu czyli, że wnosimy o rozwiązanie małżeństwa – w tym miejscu powinniśmy określić czy z orzeczeniem o winie drugiego małżonka czy nie – żądanie wskazania  kto będzie wykonywał władzę rodzicielską małoletnich dzieci stron, zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów ze wskazaniem wysokości kwoty, ewentualnie o dopuszczenie dowodu z zeznań powołanych przez nas świadków. Żądania wyżej wymienione następnie uzasadniamy wskazując:

  1. datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
  2. daty urodzenia lub wiek małoletnich dzieci,
  3. miejsce pracy oraz zarobki powoda i pozwanego,
  4. dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
  5. świadków oraz okoliczności, na jakie mają składać zeznania.

Do pozwu należy załączyć odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci), zaświadczenia o zarobkach, odpis pozwu oraz złączników i podpisać własnoręcznie. Pozew składamy osobiście lub wysyłamy pocztą wnosząc opłatę i jej potwierdzenie w wysokości 600 zł, płatną  na konto sądu. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia od kosztów w całości lub w części.

Sąd wyznaczy termin oraz godzinę rozprawy i poinformuje strony o tym na piśmie. Sędzia w każdym stanie sprawy może skierować strony do mediacji. Mediacja może dotyczyć spornych kwestii, m.in. alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, spraw majątkowych. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, w którym będzie ustalał okoliczności rozkładu pożycia, a także okoliczności dotyczące dzieci stron postępowania. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci i oboje wyrażają zgodę na rozwód, sąd może skrócić postępowanie wyłącznie do przesłuchania stron.

W sprawie rozwodowej nie można wnieść powództwa wzajemnego, nie może toczyć się odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty. Nie może być również wszczęte postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi stron.

Sąd  ma obowiązek rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym:  kto jest winny trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego, chyba że oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie, o alimentach dla dziecka, o władzy rodzicielskiej, ewentualnie, o czasowym sposobie korzystania z mieszkania. Sąd może także na żądanie jednego z małżonków orzec o alimentach na jego rzecz, o podziale majątku wspólnego, jak również o eksmisji małżonka. Na zgodny wniosek stron, sąd może orzec także o podziale mieszkania.

Szanowni Państwo!

Sprawa rozwodowa tylko pozornie wydaje się prosta. Praktyka uczy, że naturalne emocje które towarzyszą rozstaniu, ustalaniu kontaktów z dziećmi, etc. zawsze wywołują mniejsze lub większe turbulencje – mniejszy lub większy stres. Warto zatem zawsze skorzystać z pomocy profesjonalisty szczególnie w sytuacji, gdy druga strona posiłkuje się pełnomocnikiem.

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna w Pułtusku podejmuje się prowadzenia spraw o rozwód. Zapraszam.

 

Podstawa prawna:

art. 56 – 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

art. 436 – 446 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.