Jazda pod wpływem alkoholu!

Jak wynika z danych Policji, w 2020 roku w związku ze spożyciem alkoholu doszło do 2 540 wypadków, w których zginęły 327 osoby, a 2 723 zostało rannych. Do największej liczby wypadków, w których uczestniczą osoby po spożyciu alkoholu dochodzi w weekendy. Najczęstszymi sprawcami wypadków po alkoholu są osoby w wieku 25-39 lat, a ich przyczyną było niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego.

Stan po użyciu alkoholu a nietrzeźwość.

Polskie prawo odróżnia dwa stany: stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwość. Różnice między nimi są istotne i od stwierdzonego stanu zależy rodzaj i wymiar kary:

Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.

1.Stan po użyciu alkoholu – stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

2.Stan nietrzeźwości – stężenie alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza)

Jazda w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, za które sąd wymierzy karę na podstawie kodeksu wykroczeń;

– grzywna od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni;

– zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;

-10 punktów karnych.                                                                                                                            Jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które sąd wymierzy karę na podstawie kodeksu karnego.

– grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia do 2 lat

– zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat;

– kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej);

– 10 punktów karnych.

Grzywna naliczana jest w zależności od sytuacji majątkowej sprawcy. Sąd wymierza ją w wysokości od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie 1 stawka dzienna wynosi nie mniej niż 10 zł, nie więcej niż 2000 zł. Kara ograniczenia wolności polega na obowiązku wykonywania prac społecznych albo potrąceniu wynagrodzenia. Jej maksymalny wymiar to 2 lata. Okres, w którym kierowca skazany za jazdę po alkoholu ma zakaz poruszać się pojazdem, może zostać skrócony na wniosek osoby ukaranej.

Kary za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu

Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto osoba ta, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Jego minimalny wymiar to 10 000 zł. Natomiast minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat. Trzecia jazda po alkoholu oznacza, że kierowca dożywotnio utraci prawo jazdy.

Kary za wypadek spowodowany podczas jazdy po alkoholu

W sytuacji, gdy kierowca jadący po alkoholu spowoduje katastrofę w ruchu lądowym, sprowadzi bezpośrednie zagrożenie lub doprowadzi do wypadku, w którym inna osoba odniesie obrażenia, kary ulegają dalszemu zaostrzeniu.

Spowodowanie po alkoholu wypadku bez ofiar śmiertelnych:

– więzienie do 4,5 roku

– zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat

– świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys.

Spowodowanie po alkoholu wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią

– więzienie od 2 do 12 lat;

-dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów;

– świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł

Ochrona ubezpieczenia!

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających znajduje się wśród wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej w ramach autocasco – AC. Jeśli kierowca spowoduje po alkoholu szkodę komuś, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje straty, lecz jednocześnie zażąda zwrotu środków ( regres ubezpieczeniowy).

Ważne: W przedmiotowych sprawach ustawodawca nie zawarł w żadnym przepisie ustawy karnej, wyłączenia stosowania dobrodziejstwa środka probacyjnego w postaci warunkowego umorzenia postępowania dla sprawców tego rodzaju czynów. Stąd, warto korzystać z pomocy prawnika, który prawidłowo przygotuje odpowiedni wniosek.

Czytaj więcej

Rozwód, czy konieczna jest pomoc prawnika?

Niestety w życiu musimy podejmować niekiedy trudne decyzje. Do jednej z takich decyzji z pewnością zaliczymy decyzję o rozwodzie. Rozwód cywilny można orzec, jeżeli nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sprawa o rozwód rozstrzygana będzie przez sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Początek sprawie rozwodowej daje złożenie do sądu  pozwu rozwodowego. Pozew rozwodowy podobnie do innych pism procesowych musi odpowiadać określonym  wymogom formalnym. A więc powinien być opatrzony datą oraz miejscem, oznaczeniem sądu, stron  pozwu – tak powoda jak i pozwanego. Należy również wskazać nr PESEL wnoszącego pismo ewentualnie przeciwnika. Dalej określamy żądania pozwu czyli, że wnosimy o rozwiązanie małżeństwa – w tym miejscu powinniśmy określić czy z orzeczeniem o winie drugiego małżonka czy nie – żądanie wskazania  kto będzie wykonywał władzę rodzicielską małoletnich dzieci stron, zobowiązanie pozwanego do płacenia alimentów ze wskazaniem wysokości kwoty, ewentualnie o dopuszczenie dowodu z zeznań powołanych przez nas świadków. Żądania wyżej wymienione następnie uzasadniamy wskazując:

  1. datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego,
  2. daty urodzenia lub wiek małoletnich dzieci,
  3. miejsce pracy oraz zarobki powoda i pozwanego,
  4. dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
  5. świadków oraz okoliczności, na jakie mają składać zeznania.

Do pozwu należy załączyć odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci), zaświadczenia o zarobkach, odpis pozwu oraz złączników i podpisać własnoręcznie. Pozew składamy osobiście lub wysyłamy pocztą wnosząc opłatę i jej potwierdzenie w wysokości 600 zł, płatną  na konto sądu. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia od kosztów w całości lub w części.

Sąd wyznaczy termin oraz godzinę rozprawy i poinformuje strony o tym na piśmie. Sędzia w każdym stanie sprawy może skierować strony do mediacji. Mediacja może dotyczyć spornych kwestii, m.in. alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, spraw majątkowych. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, w którym będzie ustalał okoliczności rozkładu pożycia, a także okoliczności dotyczące dzieci stron postępowania. Jeżeli małżonkowie nie mają dzieci i oboje wyrażają zgodę na rozwód, sąd może skrócić postępowanie wyłącznie do przesłuchania stron.

W sprawie rozwodowej nie można wnieść powództwa wzajemnego, nie może toczyć się odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty. Nie może być również wszczęte postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi stron.

Sąd  ma obowiązek rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym:  kto jest winny trwałemu i zupełnemu rozkładowi pożycia małżeńskiego, chyba że oboje małżonkowie zgadzają się na rozwód, wówczas sąd zaniecha orzekania o winie, o alimentach dla dziecka, o władzy rodzicielskiej, ewentualnie, o czasowym sposobie korzystania z mieszkania. Sąd może także na żądanie jednego z małżonków orzec o alimentach na jego rzecz, o podziale majątku wspólnego, jak również o eksmisji małżonka. Na zgodny wniosek stron, sąd może orzec także o podziale mieszkania.

Szanowni Państwo!

Sprawa rozwodowa tylko pozornie wydaje się prosta. Praktyka uczy, że naturalne emocje które towarzyszą rozstaniu, ustalaniu kontaktów z dziećmi, etc. zawsze wywołują mniejsze lub większe turbulencje – mniejszy lub większy stres. Warto zatem zawsze skorzystać z pomocy profesjonalisty szczególnie w sytuacji, gdy druga strona posiłkuje się pełnomocnikiem.

Prowadzona przeze mnie kancelaria prawna w Pułtusku podejmuje się prowadzenia spraw o rozwód. Zapraszam.

 

Podstawa prawna:

art. 56 – 60 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

art. 436 – 446 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.